Privacyverklaring M-STYS E.M.Z.

M-STYS E.M.Z. (hierna genoemd: 'M-STYS') gevestigd aan P.C. Hooftstraat 142B 1071 CE Amsterdam, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

M-STYS P.C. Hooftstraat 142B 1071 CE Amsterdam, www.m-stys.nl tel. 0031 877 64 59 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

M-STYS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Persoonsgegevens die M-STYS verwerken zijn:

 

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

M-STYS bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. 

Delen met anderen

M-STYS  verstrekt de door jou verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Welke gegevens worden verzameld op onze website en wat gebeurt er met jouw gegevens?

De door jouw verstrekte gegevens

Als je je aanmeldt voor een van de diensten die worden aangeboden op m-stys.nl vul je jouw persoonsgegevens in, zoals naam en geslacht, adres, telefoonnummer en e-mail adres. M-STYS verzamelt deze gegevens en slaat de gegevens op in een databestand. De gegevens in het databestand worden dus enkel door jou aan M-STYS verstrekt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

M-STYS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien

dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. M-STYS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

M-STYS gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk  voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van

uw persoonsgegevens door M-STYS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@m-stys.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. M-STYS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

M-STYS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging  tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@m-stys.nl